“Re-Generation” – Thế hệ tái tạo dưới góc nhìn của NTK Vũ Thảo

Dị! Phản thời trang! Quái đản! Ấn tượng! Chất ngất! Ngầu! Đó là những tính từ được gán cho Thời trang tái tạo để thấy sức hấp dẫn vô biên của nó. Nhận định có phần mâu thuẫn về Thời trang tái tạo thể hiện tính thử nghiệm cao hơn là phủ nhận hay bài trừ.

Nhóm thực hiện

Bài: Vũ Thảo
Ảnh: Tổng hợpNguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *