Nắm bắt thời cơ để làm giàu ở tuổi 24 có quá vội vàng


Hiện tại, tôi làm việc trong vòng giới hạn của bản thân, nếu mở ra tôi sẽ làm việc ở rìa của giới hạn.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *