Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ngày 27.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và cán bộ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *